Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
176

I C 235/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Antoniuk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Lucyna Kalika po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Chorzowie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 5 maja 2016 r. wydany w sprawie o sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 236/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzonych ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 roku podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc.
Sygn. akt: I C 236/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Skorek Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Komenda po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. w Chorzowie na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda H. W. kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 236/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dla roszczeń o zadośćuczynienie wywodzony ze zdarzenia zaistniałego przed wejściem w życie art. 446 par. 4 kc w dniu 03 sierpnia 2008 podstawę stanowią przepisy art. 448 w zw. z art. 23 i art. 24 kc
Sygn. akt: I C 236/16 UZASADNIENIE Powód H. W. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zasądzenie kwoty 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2016 roku oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,00 zł wraz z opłatą skarbową w kwocie 17,00 zł, bądź ewentualnie – według przedłożonego w toku postępowania spisu kosztów (k. 3-5). Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, że w dniu
Czytaj więcej»

II K 43/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 43/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w brzmieniu po sprostowaniu Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Agnieszka Czaplak po rozpoznaniu w dniu 20-03-2018 r. sprawy: A. A. ( A. ), syna A. i E. , ur. (...) w J. oskarżonego o to, że: w dniu 30 listopada 2017 r. w C. na ul. 75 (...) prowadził pojazd na drodze publicznej m-ki O. (...) o nr rej. (...) pomimo wydanej decyzji nr (...) .5430.9.8
Czytaj więcej»

II K 70/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-03-13

Data publikacji: 2019-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 70/19 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny. Ł. S. był prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 7 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VI K 267/17 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk , tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, popełniony w dniu 3 maja 2017 roku. Wyrokiem tym orzeczono wobec Ł. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 (trzech) lat. Wyrok stał się
Czytaj więcej»

II K 100/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 100/19 UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r., oskarżony T. C. jechał samochodem marki O. (...) o nr rej. (...) w C. ulicą (...) . Oskarżony został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji do kontroli drogowej i poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że w chwili prowadzenia pojazdu T. C. był w stanie nietrzeźwości. Zawartość alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu wynosiła 0,47 mg/l. Oskarżony nie był karany. (częściowo wyjaśnienia oskarżonego T.
Czytaj więcej»

II K 100/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 100/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Przeszło Protokolant: Kinga Adamska po rozpoznaniu w dniu 21-03-2019 r. sprawy T. C. ( C. ), syna K. i K. , ur. (...) w C. , oskarżonego o to, że: w dniu 26.09.2018 roku w C. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O. (...) nr rej. (...) będąc stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,47 mg/l alkoholu w wydychanym pow
Czytaj więcej»

II K 108/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-09-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 108/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 września 2018 roku W dniu 28 września 2014 roku (...) S.A. we W. – Oddział w K. (dalej jako (...) ) zawarł z (...) Sp. z o.o. w C. przy ul. (...) (dalej jako spółka) umowę leasingu operacyjnego (...) (...) . Spółka reprezentowana była przez oskarżonego D. S. jako prezesa zarządu spółki. Oskarżony oraz D. A. byli wówczas wspólnikami – udziałowcami w spółce, jednakże później oskarżony w dniu 12 stycznia 2016 oku odkupił od D. A. udziały i stał si
Czytaj więcej»

II K 130/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 130/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Chorzowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Seweryn Protokolant: Dominika Kubica przy udziale Prokuratora Aleksandry Latos-Pawełczyk po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 na rozprawie sprawy P. P. (1) ( P. ), syna J. i B. , urodzonego w dniu (...) w C. oskarżonego o to, że: w dniu 20 września 2017 roku w C. przy ul. (...) , działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustalo
Czytaj więcej»

II K 4/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2021-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UWŁ Sygnatura akt II K 4/20 Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza 1.USTALENIE FAKTÓW 0.1.Wyroki wydane wobec skazanego Lp. Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny Data wyroku albo wyroku łącznego Sygnatura akt sprawy 1.1.1. Sąd Rejonowy w Chorzowie 20 września 1999 roku II K 593/99 1.1.2. Sąd Rejonowy w Chorzowie 02 czerwca 2000 roku II K 1165/98 1.1.3. Są
Czytaj więcej»